Біологія розвитку та основи еволюційної теорії

Назва навчальної дисципліни

Біологія розвитку та основи еволюційної теорії

Викладач та посилання на профіль на сайті кафедри

Поєдинок Наталія Леонідівна

http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/staffu/

Контактні дані викладача

poyedinok@ukr.net

Короткий опис дисципліни

Дисципліна «БІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ» є спеціальною у системі підготовки біотехнологів і складається з двох блоків – основ онтогенезу (індивідуальний розвиток організмів) та основ еволюційної теорії.

В рамках першого блоку розкриваються основи еволюційної теорії: вивчення антиеволюційних поглядів та додарвіністичного періоду біології, передумов створення та основних постулатів теорії еволюції Чарльза Дарвіна, основ сучасної синтетичної теорії еволюції. Вивчаються механізми мікро- та макроеволюції, а також еволюція онтогенезу, органів та функцій. 

Другий блок – основи онтогенезу (індивідуального розвитку організмів)  – являє собою важливу складову підготовки сучасних біотехнологів та передбачає вивчення основ ембріонології, органом та системогенезу, ауксології, питань впливу спадковий та середовищних факторів на ріст та розвиток організмів, а також методів дослідження генетики та спадковості людини.

Засвоєння дисципліни базується на підготовці студентів з таких фундаментальних біологічних дисциплін як «Біологія клітини», «Фізіологія людини і тварин», «Біохімія», «Генетика» та «Екологія», та є логічним продовженням цих дисциплін в контексті інтеграції фундаментальних біологічних дисциплін (цитологія та генетика, фізіологія та біохімія, екологія) із синтетичною теорією еволюції; формування комплексного сприйняття живої природи, місця та ролі у ній людини. 

Форми і технології навчання

Матеріали лекцій  та завдання до практичних занять розміщуються на Платформі дистанційного навчання “Сікорський”, де й відбувається поточний контроль.

В Телеграм створено групу, де студенти можуть отримати додаткову консультацію.

Інформація про он-лайн заняття розміщується та оновлюється у т.ч. на сайті кафедри http://bi.fbmi.kpi.ua/

Он-лайн консультації – п’ятниця 16.30–17.30

Посилання на Силабус та інші навчально-методичні документи

Всі навчально-методичні матеріали розміщено у Платформі дистанційного навчання “Сікорський” https://do.ipo.kpi.ua/

Силабус додатково розміщено на сайті кафедри http://bi.fbmi.kpi.ua/