Навчально-методичні матеріали

Робоча програма кредитного модуля «Основи біомедичної інженерії ­– 3. МЕДИЧНІ  БІОТЕХНОЛОГІЇ»

Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія ОПП Клінічна інженерія 2017 року набору

Інтелектуальні біотехнічні системи. Лабораторний практикум: Навчальний посібник з дисципліни «Інтелектуальні біотехнічні системи» для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 163 Біомедична інженерія, що навчаються за освітньою програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» / Уклад.: О.Б. Бесараб, О.Ю. Галкін. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.

Конспект лекцій з дисципліни «Регенеративна медицина та 3D друк для біомедичної інженерії» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія, освітня програма «Інтелектуальні штучні імпланти та медичні апарати в біоінженерії» / Уклад. С.В. Тимчик, Д.Х. Штофель. – Вінниця: ВНТУ, 2020. – 76 с.

Регенеративна медицина та біотехнології в ортопедії [Електронній ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Регенеративна медицина та біотехнології в ортопедії» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» денної та заочної форм навчання / Уклад. О.Ю. Азархов. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 67 с.

Уварова І.В., Максименко В.Б. Біосумісні матеріали для медичних виробів. К. КіМ., 2013.

Біоматеріали: конспект лекцій з дисципліни «Біоматеріали» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 163 – Біомедична інженерія, освітньої програми «Біомедична інженерія» / уклад. І. М. Олійник. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 39 с.

Електронні методи і засоби біомедичних вимірювань: навчальний посібник / С.К. Мещанінов, В.М. Співак, А.Т. Орлов . – К.; Кафедра, 2015. – 211 с.

Бєлих І. А. Біологічні та хімічні сенсорні системи : навч. посібник / І. А. Бєлих, М. Ф. Клещев ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. – 144 с.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з кредитного модуля «Проектування біотехнічних систем» для напряму підготовки 6.051402 – «Біомедична інженерія» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Лебедєв, А. Г. Дубко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,22 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 80 с.

Практикум до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біоматеріали і біосумісність» для студентів напрямів підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія», 6.051003 «Приладобудування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. Я. Беспалова. – Електронні текстові дані (1 файл: 918 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 57 с.

Нові розробки у цитометрії та цитометри http://www.spbraaci.ru/files/s01.pdf
https://labvita.com.ua/uploads/products/sysmex/files/SyFlow-space.pdf

The Molecular Probes handbook. A guide to fluorescent probes and labeling technologies.

Створення теорії робочих процесів, методів розрахунку і розробка устаткування для ПЛР-діагностики

Розробка узагальненої структурної схеми і концептуальної моделі розрахунку ампліфікаторов ДНК

Термостат програмований для проведення ПЛР-аналізу двоканальний. Інструкція з експлуатації