Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Проблеми біомолекулярної інженерії (PhD 2021/2022 н.р.)

Дисципліна

Проблеми біомолекулярної інженерії

Рівень ВО

Третій (освітньо-науковий)

Курс

2

Обсяг

5,0 кредитів ЄКТС 

Мова викладання

Українська

Кафедра

Трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ, https://bi.fbmi.kpi.ua  

Вимоги до початку вивчення

Що буде вивчатися

Проблеми ззастосування інженерних принципів і практики цілеспрямованого маніпулювання молекул біологічного походження та шляхи їх вирішення. Біомолекулярна інженерія інтегрує знання з біохімії, біофізики, генетики (зокрема, генетичної інженерії), фармакології та обчислювальної хімії для вирішення задач моделювання та прогнозування біологічної активності молекул для їх подальшого застосування у біології, медицині, біотехнології тощо.

Чому це цікаво/треба вивчати

Важливим застосуванням біомолекулярної інженерії є аналіз і ефективне рішення проблем, пов’язаних зі здоров’ям людей. Пошук та дослідження властивостей нових речовин із фізіологічною (фармакологічною) активністю є актуальною задачею хіміко-біологічних та інженерних наук оскільки дозволяє підвищувати ефективність терапії різноманітних захворювань. Знання та уміння такого роду значно підвищують конкурентоспроможність фахівців на ринку праці у галузі хімічної та біоінженерії.  

Чому можна навчитися (результати навчання)

знання:

                     знання актуальних невирішених проблем, пов’язаних з розвитком сучасних методів молекулярної біотехнології та генетичної інженерії, і шляхів пошуку їх вирішення;

                     щодо зв’язку фізико-хімічних властивостей біологічно активних речовин (БАР) з їх фармакологічною активністю;

                     базових основ взаємодії БАР з рецепторами;

                     принципів передачі рецепторного сигналу та функціонування вторинних посередників;

                     принципів функціонування ферментів, що беруть участь у метаболізмі БАР, у т.ч. їх інгібування, а також принципів фармакогенетики;

                     щодо взаємодії нуклеїнових кислот (як мішеней) з БАР;

                     метаболізму БАР в організмі людини;

                     принципів біологічних досліджень нових БАР, основи лікаристики, фармакокінетичні дослідження;

                     методів пошуку кількісних співвідношень структура-властивість (для БАР) (quantitative structure–activity relationship models);

                     сучасних методів молекулярної біотехнології та генетичної інженерії, що використовуються для отримання рекомбінантних білків та дослідження БАР.

вміння:

                     визначати оптимальні шляхи подолання проблем, пов’язаних з біомолекулярними і генноінженерними дослідженнями

                     застосовувати сучасне програмне забезпечення для моделювання структури та властивостей біологічних молекул;

                     складати алгоритми біологічних досліджень БАР з метою оцінки їх специфічної активності;

                     визначати оптимальні шляхи біосинтезу речовин за допомогою біологічних агентів в залежності від особливостей медико-біологічного застосування отримуваних речовин. 

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здобуті знання та уміння є важливім інструментом у вирішенні проблем, пов’язаних з розвитком генної і біомолекулярної інженерії, проведенні науково-дослідних робіт та оцінювання їх результатів (наприклад, на етапі реєстрації та сертифікації медичних продуктів) у галузі хімічної та біоінженерії – при роботі із БАР медико-біологічного призначення.

Інформаційне забезпечення

Силабус, навчальний посібник (електронне видання), онлайн-курс на платформі Сікорський

Форма проведення занять

Лекції та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен