Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Підготовка докторів філософії та докторів наук – по-новому

18 квітня 2021 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-20#n6), яким врегулювано питання підготовки докторів філософії та докторів наук.

Отже, що нового?

  • Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти (ЗВО) або наукової установи, яка утворюється самим ЗВО чи науковою установою.
  • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти може зупинити роботу разової спеціалізованої вченої ради у разі виявлення невідповідностей.
  • Ступінь доктора наук присуджується постійно діючою спеціалізованою вченою радою, утвореною МОН України, за науковою спеціальністю (тобто на докторів наук не розповсюджується дія постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text).
  • Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, чия робота над дисертацією розпочата до 1 вересня 2016 року, зможуть захищати кандидатські дисертації у постійно діючих спеціалізованих вчених радах, утворених МОН України, безстроково.

24/04/2021