Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Шановні магістранти 2-го року навчання

Починаючи з нинішнього часу Ви вже можете надавати Ваші роботи для перевірки на наявність текстових запозичень (плагіат) Мотроненко Валентині Василівні, робота перевірятиметься ОДИН раз motronenko.valentyna@lll.kpi.ua

Остаточно повний пакет документації повинен бути надісланий секретарю ЕК Дронько Лілії Миколаївні не пізніше 14 грудня 2021 р. dronko-fbmi@lll.kpi.ua
Для розміщення їх на Google-диску, щоб з ними змогла ознайомитись екзаменаційна комісія.

Графік засідань екзаменаційних комісій 20-21.12.2021 р. о 11:00

Повідомляємо вам, що для допуску до захисту магістерських дисертацій вам потрібно надати електронною поштою зазначені нижче документи:
• кваліфікаційна робота з резолюцією завідувача випускової кафедри про допуск її до захисту;
• відгук керівника (наукового керівника) з характеристикою діяльності здобувача під час виконання кваліфікаційної роботи та висновком про оригінальність роботи;
• рецензія на кваліфікаційну роботу;
• довідки установ і організацій про дозвіл на використання їх матеріалів при написанні кваліфікаційної роботи за наявності в ній таких матеріалів;
• листи-замовлення підприємств на виконання кваліфікаційної роботи (за наявності);
• інші матеріали, що характеризують освітню та професійну компетентність здобувача, наукову та практичну цінність виконаної ним кваліфікаційної роботи: друковані статті, заявки на патент, патенти або їх копії, акти про практичне впровадження результатів кваліфікаційної роботи, зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні математичні моделі та програми тощо;
• презентація роботи.

Залікова книжка (якщо вона знаходиться у студента).
Залікову книжку треба надати до захисту.

На кожного студента формується окрема папка з документацією, інформація викладається на Google-диск та відправляється для ознайомлення голові та членам ЕК.

Увага! Прохання правильно вказувати у відгуку, рецензії та будь-яких інших документах назву кваліфікації та спеціальності, для магістрів:
Спеціальність: 163 – Біомедична інженерія
Освітньо-професійна програма: «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»
Матеріали, що свідчать про наукову або практичну цінність проекту (роботи) (друковані статті, патенти або заяви на патенти, прийняті до розгляду, макети та ін.), надані після 14 грудня 2021р., прийматися не будуть.

1) Запис захисту буде робити секретар екзаменаційної комісії.
2) Камера повинна бути ввімкнена під час докладу, таким чином, буде видно вас та ваші презентації (наявність відео під час аутентифікації на початку засідання, під час власного виступу та під час оголошення результатів захисту, коли кожен студент повинен особисто засвідчити, чи погоджується він з оцінкою – це обов’язкові вимоги).
3) Після свого виступу можна вимкнути камеру, але необхідно бути присутніми під час всього засідання ЕК.
4) Прохання домовитись між собою заздалегідь про порядок виступу, та напередодні захисту попередити секретаря ЕК ………, надіславши список на ел. пошту ……………..

Терміни подання на кафедру друкованого примірника магістерської дисертації з усією вищезазначеною супутньою документацією (потрібно бути надати вже після захисту) будуть повідомлені пізніше.

22/22/2021