Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Методи та технології регенеративної медицини (PhD 2021/2022 н.р.)

Дисципліна

Методи та технології регенеративної медицини

Рівень ВО

Третій (освітньо-науковий)

Курс

2

Обсяг

5,0 кредитів ЄКТС 

Мова викладання

Українська

Кафедра

Трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ, https://bi.fbmi.kpi.ua  

Вимоги до початку вивчення

Що буде вивчатися

Регенеративна медицина – галузь на стику біології, медицини та інженерії. Основні використовувані методи: терапевтичне клонування, 3D-біопрінтінг і клітинна терапія. Технології регенеративної медицини – курс, що охоплює медико-біологічні та інженерно-технологічні аспекти використання методів регенеративної медицини.

Чому це цікаво/треба вивчати

В останні роки регенеративна медицина представляє з себе самостійну дисципліну, яка бурхливо розвивається. У провідних країнах світу до цієї галузі спрямовується стільки ж інвестицій, скільки на боротьбу із раком.

Чому можна навчитися (результати навчання)

знання:

– теоретичні, практичні, правові, етичні аспекти використання методів регенеративної та репродуктивної медицини;

– щодо особливостей організації науково-дослідних робіт у сфері регенеративної медицини;

– принципів організації та інженерного забезпечення підприємств, що спеціалізуються на технологіях регенеративної медицини;

вміння:

– оцінювати ефективність та безпечність різних методів регенерації та репродукції з огляду на медичні, біологічні, біотехнологічні фактори, а також вимоги нормативних документів.

– Проектувати підприємства, що спеціалізуються на технологіях регенеративної медицини.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здобуті знання та уміння є важливим інструментом у проведенні науково-дослідних та організаційно-виробничих робіт у галузі регенеративної медицини.  

Інформаційне забезпечення

Силабус, навчальний посібник (електронне видання), онлайн-курс на платформі Сікорський

Форма проведення занять

Лекції та практичні заняття

Семестровий контроль

Екзамен