Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Проблемні питання фармацевтичної біотехнології (PhD 2021/2022 н.р.)

Дисципліна

Проблемні питання фармацевтичної біотехнології

Рівень ВО

Третій  (освітньо-науковий)

Курс

2

Обсяг

5,0 кредитів ЄКТС 

Мова викладання

Українська

Кафедра

Промислової біотехнології ФБТhttp://prombiotech.kpi.ua/

Вимоги до початку вивчення

Що буде вивчатися

Принципи розробки інноваційних фармацевтичних препаратів, проблеми створення готових лікарських форм на основі біотехнологічних субстанцій, біофармацевтичні технології  та особливості виробництва

Чому це цікаво/треба вивчати

Курс надасть можливість формування у студентів  здатностей:

– до дослідження біотехнологічних субстанцій, як основи інноваційних фармацевтичних засобів;

– до пошуку, оброблення та аналізу інформації щодо конструювання перспективних лікарських форм;

 до критичного оцінювання проблемних питань та ситуацій при реалізації технологічних процесів виробництва біофармацевтичних препаратів

Чому можна навчитися (результати навчання)

знання:

– проблемних питань сучасної фармацевтичної біотехнології  для створення новітніх препаратів та виробництв;

сучасних методів ведення науково-дослідних робіт при конструюванні та розробці ефективних готових лікарських форм на основі біотехнологічних субстанцій;

сучасних біохімічних та біофармацевтичних підходів для вдосконалення біотехнологічних субстанцій і проектуванні технологічних процесів.

уміння:

– застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації в галузі фармацевтичної біотехнології;

– розробляти нові та  вдосконалювати існуючі фармацевтичні біотехнології виробництва практично цінних продуктів;

– критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо розробки біофармацевтичної продукції

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері фармацевтичної біотехнології та фармацевтичної біоінженерії і можуть бути основою для розробки інноваційних технологій біофармацевтичних препаратів або удосконалення існуючих.

Інформаційне забезпечення

Силабус, навчальний посібник (електронне видання), онлайн-курс на платформі Сікорський

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття, технології змішаного та дистанційного навчання 

Семестровий контроль

Екзамен