Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Інноваційні готові форми біопрепаратів (PhD 2021/2022 н.р.)

Дисципліна

Інноваційні готові форми біопрепаратів

Рівень ВО

Третій  (освітньо-науковий)

Курс

2

Обсяг

5,0 кредитів ЄКТС 

Мова викладання

Українська

Кафедра

Промислової біотехнології ФБТhttp://prombiotech.kpi.ua/

Вимоги до початку вивчення

 

Що буде вивчатися

Основні види сучасних та перспективних готових форм біомолекул та клітин відповідно до призначення препаратів, методи конструювання та виробництва  інноваційних готових форм біопрепаратів, принципи їх застосування, особливості готових форм біопрепаратів відповідно до сфер застосування 

Чому це цікаво/треба вивчати

Курс надасть можливість:

– аналізу, створення та використання перспективних готових форм на основі клітин та біомолекул в різних галузях та дослідницькій практиці;

– розробляти готові форми біопрепаратів для різних галузей промисловості, медицини, сільського господарства тощо

Чому можна навчитися (результати навчання)

знання:

– основних методів та принципів конструювання біопрепаратів для різних галузей практичного застосування;

– принципи вибору ефективної готової форми біопрепарату та оптимізації існуючих форм;

–  особливостей виробництва та фінішних стадій біотехнологій для отримання сучасних та перспективних готових форм біопрепаратів

 

уміння:

– обирати готову форму біопрепарату відповідно до типу біооб¢єкта та задач його подальшого використання;

– аналізувати ефективність готової форми та активність біомолекул у складі таких структур та препаратів;

– визначати доцільність створення певної готової форми біомолекули та перспективи використання створених препаратів. 

 

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Застосовувати  одержані знання та досвід для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної  діяльності або навчанні, що передбачає створення нових інноваційних та вдосконалення уже використовуваних готових форм біопрепаратів або процесів біосинтезу та фінішних стадій для отримання цільових продуктів у ефективних та стабільних готових формах

Інформаційне забезпечення

Силабус, навчальний посібник (електронне видання), онлайн-курс на платформі Сікорський

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття, технології змішаного та дистанційного навчання 

Семестровий контроль

Екзамен